Carl Zeiss d.o.o.

Ugovoru o licenci za krajnjeg korisnika za softver uređaja ZEISS

1. Definicije i primjenjivost
1.1. Vi (u daljnjem tekstu „korisnik licence”) kupili ste određeni uređaj („uređaj ZEISS”), bilo od tvrtke Carl Zeiss AG („ZEISS”) ili od bilo kojeg od njezinih povezanih društava ili ovlaštenih distributera, ili od druge treće strane. Taj uređaj ZEISS ima ugrađeni softver koji je u vlasništvu tvrtke ZEISS ili tvrtka ZEISS ima licencu za njega („softver uređaja ZEISS”).

1.2. Svaka upotreba softvera uređaja ZEISS podliježe ovom Ugovoru o licenci za krajnjeg korisnika za uređaj ZEISS („Ugovor”).

1.3. Ovaj Ugovor ne primjenjuje se na softver trećih strana, što uključuje besplatan softver i softver otvorenog koda (engl. free and open-source software; FOSS). Takav softver treće strane podliježe primjenjivim licencnim odredbama odgovarajuće treće strane. Tvrtka ZEISS i korisnik licence suglasni su da će sva jamstva ili odgovornost tvrtke ZEISS za takav softver treće strane biti izričito isključeni, osim ako nije drugačije dogovoreno između tvrtke ZEISS i korisnika licence.

2. Područje primjene ovog Ugovora; zasebni ugovor za uređaje ZEISS
2.1. Ovim Ugovorom utvrđuju se ograničena prava koja tvrtka ZEISS dodjeljuje korisniku licence u pogledu softvera uređaja ZEISS.

2.2. Ako korisnik licence kupi uređaj ZEISS izravno od tvrtke ZEISS, bilo uz naknadu ili besplatno, primjenjuje se sljedeće:
Kupnja korisnika licence dotičnog uređaja ZEISS i ugrađenog softvera uređaja ZEISS te sva povezana prava i obveze tvrtke ZEISS s jedne strane i kupca (= korisnika licence) s druge strane, uključujući bez ograničenja sva pitanja vezana uz isporuku, učinkovitost, kvalitetu, količinu i cijene, bit će konačno regulirani odredbama i uvjetima odgovarajućeg kupoprodajnog ugovora između tvrtke ZEISS i kupca.

2.3. Ako korisnik licence kupi uređaj ZEISS od povezanog društva ili druge treće strana, a ne od tvrtke ZEISS, primjenjuje se sljedeće:

Kupnja korisnika licence uređaja ZEISS i/ili ugrađenog softvera uređaja ZEISS te sva povezana prava i obveze tvrtke ZEISS s jedne strane i kupca (= korisnika licence) s druge strane, uključujući bez ograničenja sva pitanja vezana uz isporuku, učinkovitost, kvalitetu, količinu i cijene, bit će konačno regulirani zasebnim kupoprodajnim ugovorom sklopljenim između korisnika licence i odgovarajuće treće strane. Korisnik licence nema pravo ni na kakve zahtjeve protiv tvrtke ZEISS u vezi s pružanjem uređaja ZEISS i/ili softvera uređaja ZEISS uključujući, bez ograničenja, sve ugovorne zahtjeve zbog bilo kakvog kvara, pogreške ili neizvođenja. Sve takve zahtjeve korisnika licence, ako postoje, korisnik licence podnijet će putem odgovarajuće treće strane od koje je korisnik licence kupio odgovarajući uređaj ZEISS. Ne dovodeći u pitanje prethodno navedeno, tvrtka ZEISS korisniku licence dodjeljuje prava korištenja u pogledu softvera uređaja ZEISS u skladu s odredbama ovog Ugovora.

3. Pravo intelektualnog vlasništva
3.1. Podložno ograničenim pravima koja su izričito dodijeljena ovim Ugovorom, tvrtka ZEISS zadržava sva prava, naslov i interes u pogledu softvera uređaja ZEISS, uključujući sva povezana prava intelektualnog vlasništva (kako su definirana u nastavku). Korisniku licence ovim se Ugovorom ne dodjeljuju nikakva druga prava osim onih koja su ovdje izričito navedena.

3.2. Za potrebe ovog Ugovora pojam „prava intelektualnog vlasništva” znači bilo koje pravo intelektualnog vlasništva ili drugo pravo (vlasništva) u cijelom svijetu, u svim medijima, bilo da postoje sada ili nastanu u budućnosti, za sve verzije i elemente, na svim jezicima, i za čitavo vrijeme trajanja takvih prava, koja proizlaze iz zakona ili običajnog prava, ugovora ili na neki drugi način, i neovisno o tome jesu li registrirana ili ne te mogu li se registrirati ili ne, uključujući: (a) prava na sve izume, otkrića, korisne modele, patente, ponovna izdanja i preispitane patente ili patentne prijave (bez obzira na to gdje su podnesene i izdane, uključujući nastavke, djelomične nastavke, zamjene i podjele takvih prijava i sva prava prvenstva koja proizlaze iz takvih prijava) koja sada postoje ili se podnesu, izdaju ili steknu kasnije; (b) prava povezana s autorskim djelima, uključujući prava na baze podataka, autorska prava, moralna prava, prijave autorskih prava i registracije autorskih prava; (c) prava na računalni softver i programe, izvorne kodove ili poslovne metode; (d) prava na materijale; (e) prava povezana sa žigovima, uslužnim žigovima, trgovačkim imenima, nazivima internetskih domena, poslovnim nazivima, logotipima, vizualnim identitetom i prijavama za registraciju i registracijama navedenog; (f) prava koja se odnose na zaštitu poslovnih tajni, znanja i/ili drugih povjerljivih podataka; (g) prava na dizajn, registrirana ili neregistrirana; i (h) prava analogna onima u ovoj definiciji i sva druga prava vlasništva koja se odnose na nematerijalnu imovinu.

4. Dodjeljivanje prava i ograničenja
4.1. Pod uvjetom da se korisnik licence pridržava odredaba ovog Ugovora, tvrtka ZEISS dodjeljuje korisniku licence neisključivo i neprenosivo pravo koje nije moguće podlicencirati za upotrebu softvera uređaja ZEISS ugrađenog u kupljeni uređaj ZEISS u mjeri u kojoj je to potrebno za ispravnu upotrebu dotičnog uređaja ZEISS u skladu s primjenjivim opisom proizvoda. Korisnik licence može upotrebljavati softver uređaja ZEISS samo onako kako ga je tvrtka ZEISS ugradila u uređaj ZEISS.

4.2. Strogo je zabranjena bilo kakva druga upotreba uključujući kopiranje, distribuciju, prodaju, zakup, iznajmljivanje ili stavljanje na raspolaganje javnosti softvera uređaja ZEISS. Korisnik licence posebno ne smije upotrebljavati softver uređaja ZEISS: (i) na bilo kojem drugom hardveru ili u kombinaciji s bilo kojim hardverom osim odgovarajućeg uređaja ZEISS, (ii) u kombinaciji s bilo kojim drugim softverom; ili (iii) kao samostalni softver.

4.3. Korisnik licence ne smije mijenjati, prevoditi, dekompilirati ili rastavljati softver uređaja ZEISS i/ili popratnu dokumentaciju i informacije bez prethodnog pisanog pristanka tvrtke ZEISS, osim ako to nije dopušteno primjenjivim obveznim zakonom i u mjeri u kojoj to dopušteno primjenjivim obveznim zakonom. Ako korisnik licence namjerava dekompilirati softver uređaja ZEISS kako bi dobio informacije koje su potrebne za uspostavljanje interoperabilnosti neovisno kreiranog računalnog programa s drugim programima, korisnik licence pisanim će putem obavijestiti tvrtku ZEISS o svojoj namjeri, a tvrtka ZEISS će, prema vlastitom nahođenju, pružiti potrebne podatke u razumnom roku.

4.4. Korisnik licence ne smije mijenjati ili uklanjati bilo kakve obavijesti o autorskim pravima i/ili autorstvu koje su primjenjive na softver uređaja ZEISS.

4.5. Tvrtka ZEISS ostaje vlasnik svih prava na softver uređaja ZEISS, čak i ako korisnik licence izmijeni softver uređaja ZEISS i/ili ga kombinira s vlastitim programima korisnika licence ili trećih strana kršeći time ovaj Ugovor. Ako se, zbog primjenjivog obveznog zakona, korisnik licence ili bilo koja treća strana koju je angažirao korisnik licence smatraju vlasnicima prava na izmjene ili poveznice, korisnik licence dodjeljuje tvrtki ZEISS prava upotrebe istih u najvećoj mogućoj mjeri, uključujući bez ograničenja ekskluzivno, trajno, globalno i prenosivo pravo s mogućnošću podlicenciranja bez ikakvih ograničenja na upotrebu, oglašavanje, kopiranje, širenje i stavljanje na raspolaganje javnosti tih izmjena/poveznica, i (ako je primjenjivo) korisnik licence mora osigurati da relevantna treća strana također dodijeli navedena prava tvrtki ZEISS.

5. Izjava o ograničenju jamstava
5.1. Osim ako nije drugačije dogovoreno između tvrtke ZEISS i korisnika licence, softver uređaja ZEISS isporučuje se „kakav jest” te tvrtka ZEISS ne daje nikakva jamstva, bili izričita ili implicitna, u pogledu softvera uređaja ZEISS, uključujući bez ograničenja bilo kakva jamstva o utrživosti ili prikladnost za određenu svrhu. Tvrtka ZEISS ne jamči da će softver uređaja ZEISS ispuniti zahtjeve korisnika licence niti da će softver uređaja ZEISS raditi bez pogreške. Tvrtka ZEISS ne jamči nekršenje prava.

5.2. Osim ako nije drugačije dogovoreno između tvrtke ZEISS i korisnika licence, ovim Ugovorom utvrđuju se sve obveze tvrtke ZEISS u pogledu softvera uređaja ZEISS.

6. Ograničenje odgovornosti
6.1. Tvrtka ZEISS bit će odgovorna za štete: (i) u onoj mjeri u kojoj se odgovornost tvrtke ZEISS ne može ograničiti ili isključiti u skladu s primjenjivim zakonom, posebno primjenjivim zakonom o odgovornosti za proizvode; (ii) uzrokovane namjerom ili grubim nemarom tvrtke ZEISS, njezinih pravnih zastupnika, zaposlenika, ovlaštenih agenata ili podizvođača; i (iii) po život, tijelo ili zdravlje uzrokovane namjerom ili nemarom tvrtke ZEISS, njezinih pravnih zastupnika, zaposlenika, ovlaštenih agenata ili podizvođača.

6.2. Osim ako nije drugačije navedeno u odjeljku 6.1.: (a) tvrtka ZEISS ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za gubitak dobiti, gubitak podataka, neizravnu, posebnu, slučajnu, posljedičnu ili drugu štetu koja proizlazi iz ovog Ugovora ili je povezana s njim ili se odnosi na upotrebu softvera uređaja ZEISS, bilo da se takav zahtjev temelji na kršenju jamstva, kršenju ugovora, deliktu ili bilo kojoj drugoj pravnoj teoriji, bez obzira na uzrok takvog gubitka ili štete, i (b) ukupna odgovornost tvrtke ZEISS za sva potraživanja koja proizlaze iz ovog Ugovora ili su povezana s njime ograničena je na ukupni iznos od 1000 eura.

7. Zaštita podataka
Za informacije o eventualnoj obradi osobnih podataka koju vrši tvrtka ZEISS u vezi s pružanjem softvera uređaja ZEISS pogledajte pravila o zaštiti privatnosti tvrtke ZEISS.

8. Primjenjivi zakoni; kontrola izvoza
8.1.Korisnik licence odgovoran je osigurati da je njegova upotreba softvera uređaja ZEISS usklađena sa svim zakonskim i regulatornim zahtjevima koji se primjenjuju na korisnika licence.

8.2. Korisnik licence obaviješten je da izvoz ili ponovni uvoz softvera uređaja ZEISS, informacija i dokumentacije podliježe relevantnim odredbama o izvozu i uvozu Savezne Republike Njemačke, Europske unije i/ili Sjedinjenih Američkih Država.

9. Završne odredbe
9.1. Ovaj ugovor i svi sporovi proizašli iz njega ili povezani s njim reguliraju se isključivo zakonima Savezne Republike Njemačke, isključujući pravila o sukobu zakona. Ne primjenjuje se Konvencija UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG) od 11. travnja 1980., kao ni povezani ugovori.

9.2. Svi sporovi proizašli iz ovog Ugovora ili u vezi s njim podnose se isključivo sudovima u Jeni.

9.3. Ako odredbe ovog Ugovora jesu ili postanu nevažeće, ništavne i/ili neprovedive u cijelosti ili djelomično, učinkovitost preostalih odredaba ovog Ugovora ostat će nepromijenjena.

Zadnja izmjena: rujan 2019.